නිති අසන ප්‍රශ්න - වීදුරු වැනි පරාවර්තක ද්‍රව්‍ය කැටයම් කළ හැකිද?

පිළිතුර:ඔබට පරාවර්තක ද්‍රව්‍ය කැටයම් කළ නොහැක. ලේසර් කදම්භය වීදුරුව හරහා පරාවර්තනය වන අතර ඔබේ ඇසට හෝ වෙනත් දෙයකට හානියක් විය හැක. එබැවින් මේ පිළිබඳව දැනුවත් වන්න.