නිති අසන ප්‍රශ්න “යන්ත්‍රයට කොපමණ කාර්යයන් තිබේද? මෙවලම් ශීර්ෂ කීයක් තිබේද? ”

ටොයිඩි කාර්යයන් 4 ක් (එෆ්ඩීඑම් තනි වර්ණ මුද්‍රණය;